1. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je HDT Impex sro, IČO: 25236431 so sídlom Botanická 3, 362 63 Karlove Vary - Dalovice (ďalej len: "správca").

Kontaktné údaje správcu:

HDT Impex s.r.o.

Botanická 3

362 63 Dalovice - Karlove Vary

Sekretariát: +420 353 222 267

E-mail: info@HDT.cz

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 1. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov je podrobne rozpísaný nižšie v tabuľke:

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Zpracovatelé

Plnění smlouvy

Vyřízení objednávky

Osobní údaje klientů (kontantní údaje, bydliště) a informace o objednaném zboží

Objednávkový formulář

Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, přepravní společnosti, platební brány

Plnění smlouvy

Odpověď na zprávu zaslanou přes kontaktní formulář

Kontaktní údaje klientů

Kontaktní formulář, e-mailová komunikace

Subdodavatelé, mailingové služby

Plnění smlouvy

Vedení účetnictví

Osobní údaje klientů (kontantní údaje, bydliště) a informace o objednaném zboží

Faktury

Účetní firma

Oprávněný zájem

Poskytnutí e-mailu službě třetí strany pro získání recenze

E-mailová adresa a informace o objednaném zboží

Objednávkový formulář

Heureka.cz

Oprávněný zájem

Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

Kontaktní údaje klientů

Informace z objednávek

Mailingové služby, subdodavatelé

Oprávněný zájem

Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy

Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou

Google Analytics, webhostingové služby

Souhlas

Marketing a propagace webu

E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory

Formulář pro newsletter

Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

Souhlas

Zveřejnění recenze zákazníka nebo dotazu k produktu

Jméno zákazníka a e-mailová adresa

E-mailová komunikace a formulář na webu

Cloudová úložiště, mailingové služby

Souhlas

Profilování pro zobrazení cíleného obsahu na webu a v přímém marketingu (newsletterech)

Zobrazení stránek konkrétních produktů, které si uživatel prohlíží

Klikání na odkazy na detaily produktů

Webhostingová společnost

 1. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). *
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

* Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb a cloudových služieb.

 1. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v článku. 1. ods. 2. týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vašej právo na ochranu osobných údajov.

 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitím zámkov, hesiel a antivírusového programu.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 1. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám pošle novú verziu týchto podmienok vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018.