ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen „prodávající“), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského Soudu  v Plzni, oddíl C, vložka 11544, IČO: 25236431, DIČ: CZ25236431, tímto vydává Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP).

(Podrobný výpis můžete najít na serveru www.justice.cz)

 1. Všeobecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotře- bitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)   a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li  smluvní  stranou nikoli  spotřebitel, řídí  se vztahy neupravené  obchodními podmínkami občanským  zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 1. Vymezení pojmů

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebi- telem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel, dále jen „spotřebitel“, je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samo- statného výkonu svého povolání a je vymezen v ust. § 2 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí doda- vatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že   s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody    s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále pokud dojde k vlivu, který je způsoben zásahem vyšší moci, nebo pokud dojde k neúmyslnému chybnému přenosu dat do e-shopu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Registrace

Každý kupující musí být u prodávajícího zaregistrován, případně musí do objednávky doplnit pravdivé kontaktní údaje. Pro řád- nou registraci se využívá formulář Registrace nového uživatele. Výjimku tvoří osobní odběr zboží na vzorkové prodejně. Ceny a podmínky nakupování jsou shodné jak pro registrované, tak i pro neregistrované zákazníky. Registrace zákazníků je zdar- ma. Registrovaní kupující mají po přihlášení snadný přístup k přehledu svých objednávek, faktur, reklamací a dalších informací v Osobním menu.

Při registraci uveďte následující údaje: přihlašovací email, přihlašovací heslo, jméno a příjmení objednávajícího, platný telefonní kontakt (případně druhý telefonní kontakt), fakturační adresu, dodací adresu (pokud je jiná než fakturační), případně druhý email, zvolte preferovaný jazyk. Kupující, který není konečným spotřebitelem, uvede navíc své obchodní jméno, IČO, DIČ, případ- ně fax, doloží kopii Živnostenského listu, Osvědčení o registraci plátce DPH včetně bankovního spojení.

Po řádném vyplnění kontaktních údajů konečného spotřebitele probíhá registrace automaticky. U kupujícího, který není koneč- ným spotřebitelem, registraci autorizuje provozovatel e-shopu po doložení a prověření požadovaných dokumentů kupujícího.

Objednání zboží či služeb

Objednání je možné následujícími způsoby:

 • prostředky dálkové komunikace: telefonicky, faxem, emailem, formou SMS, písemně nebo elektronicky v e-shopu na www.HDT.cz.

 • osobně: na vzorkové prodejně prodávajícího, případně v dohodnutém odběrovém místě

Při objednání uveďte následující údaje: Zkratka1 (objednací kód zboží), název (přesný název položky dle platného ceníku), po- čet, měrnou jednotku (např. kus, metr, sada, set), jednotkovou cenu a celkovou cenu. V případě požadavku kupujícího je možné sestavit individuální kupní smlouvu na dodání zboží s dalšími podmínkami.

Objednávky v internetovém obchodě:

Pokud se rozhodnete některý výrobek zakoupit, v podrobném popisu (detailu) produktu naleznete tlačítko „Koupit“ (symbol košíku). Vyberete počet kusů, které chcete zaslat a stisknete tlačítko. Po stisku tlačítka Koupit se vybraná položka přidá do virtuálního nákupního košíku.

Systém Vás vede až do úspěšného dokončení objednávky. Je potřeba pečlivě vyplnit požadované údaje. Každá objednávka je potvrzena na Váš e-mail, který jste uvedli v objednávce (v registraci zákazníka). Pokud tento e-mail nedostanete, objednávka nebyla přijata do našeho systému. Objednávka bude následně telefonicky potvrzena a náš pracovník s Vámi dohodne případné doručení. Bez možnosti potvrzení objednávky není možné tuto objednávku kladně vyřídit (Vaše objednávka nebyla správně dokončena). Vaši objednávku můžete stornovat zasláním e-mailu či telefonicky.

Pokud zjistíme, že se již výrobek nevyrábí nebo není delší dobu dostupný, budeme Vás kontaktovat a domluvíme další postup, případně zrušení objednávky.

Vyhledávání v internetovém obchodě

V našem internetovém obchodě www.HDT.cz může každý zákazník použít vyhledávání či pokročilé vyhledávání, které slouží pro rychlý přístup k výběru zboží. Prohledávání je prováděno podle více kritérií (fulltextové vyhledávání, vyhledávání dle Zkratek 1, názvů zboží, výrobců/značek a technických parametrů). Dále mohou zákazníci využít selekci produktů podle: rozpadového stromu zboží, statistik nehledanějších/nejprodávanějších položek zboží a podle příznaků: Akce (zvýhodněná datumová akční cena), Novinka, Tipy (doporučené položky prodávajícím), Doprodej (zvýhodněný nákup zboží vyřazeného z běžné produktové nabídky) a Video (produkty s prezentačním videem).

Ceny

Všechny ceny prodávajícího jsou v Kč (Koruna česká) a jsou platné při odběru v místě vzorkové prodejny prodávajícího. Další náklady spojené s dopravou a balením zboží přechází automaticky na kupujícího. Informace o aktuálních cenách dopravného  a balného jsou uvedeny na www.HDT.cz a zobrazí se v rámci formuláře virtuálního nákupního košíku před odesláním objednáv- ky. Prodávající si vyhrazuje právo, pokud již není sepsána kupní smlouva, na jakoukoliv změnu ceny s předchozím upozorněním kupujícího telefonickou, elektronickou či písemnou formou.

Prodejní ceny: Všechny prodejní ceny, pokud není jinak uvedeno, jsou konečné prodejní ceny včetně DPH. Pro další slevy z pro- dejních cen je nutné kontaktovat prodejce. Aktuální prodejní ceny a ceníky ke stažení jsou k dispozici na www.HDT.cz.

Recyklační poplatek

Poplatek za likvidaci elektro-odpadu (recyklační poplatek) je součástí uvedených koncových cen zboží v e-shopu a cenících.   K cenám objednaného zboží se tedy již nepřipočítává. Podrobné informace o recyklačním poplatku naleznete na stránkách www. asekol.cz a www.ekolapm.cz (světelné zdroje).

Doprava

Způsob dodání zboží bude plněn dle objednání kupujícího, resp. podle volby způsobu dopravy. Prodávající je schopen zajistit následující možnosti dodání zboží: autodopravní přepravní službou, vlakem, vlastní dopravou prodávajícího nebo osobním od- běrem kupujícího v místě vzorkové prodejny prodávajícího. V rámci e-shopu jsou nabízené pouze některé z uvedených způso- bů, kupující si další způsoby přepravy zboží může dohodnout individuálně. Kupující, který je spotřebitelem, může po dohodě   s prodávajícím požadovat odbornou montáž či instalaci nebo proškolení k obsluze zakoupeného zboží. Tato služba není zahrnu- ta v ceně zboží. K objednanému zboží obdrží kupující příslušné dokumenty: daňový doklad a český návod k použití (pokud není dohodnuto jinak). Záznamy uvedené na daňovém dokladu, zejména množství zboží, druh zboží, případně výrobní čísla, dále pak stav a jakost dodaného zboží, si ve svém vlastním zájmu kupující pečlivě zkontroluje ihned při převzetí zboží. Ke většině druhů zboží není dodáván záruční list, ten je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura, prodejka) je dostačující pro uplatnění reklamace. Pokud kupující zjistí rozdíl mezi doklady a zbožím nebo jakýkoliv jiný problém či nesrovnalost s dodávkou, je povinen prodávajícímu neprodleně podat zprávu o zjištěných rozdílech následujícím způsobem: telefonicky, písemně, emailem či osobně v místě vzorkové prodejny prodávajícího.

Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, je kupující oprávněn nepřevzít jej. V takovémto případě sepíše kupující s doručo- vatelem reklamační protokol či jiný zápis o škodě či vadě zásilky. Po vyřízení takovéto reklamace nebo v jejím průběhu kupující obdrží zboží nové či dohodne s prodávajícím jiný postup. V opačném případě pozdější reklamace vnějšího stavu zásilky bude posuzována na základě podepsaného přepravního dokladu, ve kterém kupující stvrzuje doručení z vnějšku bezvadné zásilky. Informace o průběhu či stavu reklamace je možné získat telefonicky od prodávajícího. Aktuální informace o cenách dopravného je možné získat na www.HDT.cz. Dopravné již obsahuje i poplatek za balné. Skladové zboží se běžně doručuje do 48 hodin po celé ČR. Bližší informace o doručení je možné získat telefonicky u prodávajícího nebo u přepravce. Registrovaní zákazníci mohou sledovat přepravu objednaného zboží online v osobním menu jejich profilu na webu www.HDT.cz.

Platební podmínky

Kupující uhradí prodávajícímu za dodávku zboží či služeb kupní cenu následujícím způsobem: hotovostně v místě sídla prodá- vajícího, hotovostně zaměstnanci prodávajícího na jiném dohodnutém místě, platební kartou pomocí platební brány, bezhoto- vostním převodem na účet prodávajícího či dobírkou při převzetí zboží přepravní službou. Platba převodem na účet kupujícího se splatností pozdější než je den dodání zboží, je možná pouze v případě, je-li uzavřena dodavatelsko-odběratelská smlouva.  V ostatních případech je nutné dodávku zboží uhradit nejpozději v den jejího dodání. Je-li kupující v prodlení s jakýmikoliv platbami, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Pro- dávající si vyhrazuje právo vymáhat svou pohledávku libovolným způsobem, který není v rozporu s platnými právními předpisy, včetně omezení či zákazu dalšího prodeje zboží kupujícímu. Upozorňujeme, že do úplného zaplacení zůstává zboží v majetku prodávajícího.

Bankovní kontakt: Československá obchodní banka a.s., pobočka Karlovy Vary, Číslo účtu: 160 378 635 / 0300

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osob- ních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním        a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabez- pečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze pro- vozovateli obchodu.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektro- zařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny v kontaktech prodávajícího na těchto webových stránkách.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti www.asekol.cz a www.ekolapm.cz (světelné zdroje) uvedených na jejich webových stránkách. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, infor- mace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti, pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být od- kládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

 1. Uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě

Předmět smlouvy

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností z kupní smlou- vy uzavřené podle ust. § 2079 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Obč.Z.“) mezi obchodní společností HDT impex, s.r.o., IČ: 252 36 431, se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11544, jakožto prodávající na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc v kupní smlouvě uvedenou (dále jen „zboží“)    a umožnit kupujícímu k ní nabýt vlastnické právo a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

Uzavření kupní smlouvy

Prodávající je provozovatelem e-shopu na webových stránkách www.hdt.cz. Ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 Obč.Z. platí, že vysta- vené zboží v e-shopu, resp. na uvedených webových stránkách, je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Kupní smlouva se uzavírá elektronickou objednávkou dostupnou na webových stránkách www.hdt.cz. Po vybrání zboží zvolí kupující nejprve požadované množství zboží (zadáním počtu kusů, předvyplněný počet má vždy hodnotu „1“) a pomocí tlačítka

„košík“ (obojí ve spodní liště dlaždicového seznamu produktů, nebo v jeho detailu za položkou „vaše cena bez DPH“) vloží ku- pující zboží do virtuálního košíku. Následně pak celý objednací proces zahájí stisknutím tlačítka „ZOBRAZIT NÁKUPNÍ KOŠÍK“ pomocí tlačítka „koupit“ (ikonka nákupního košíku popsaná výše). Následně dojde k přidání vybraného zboží v počtu zvole- ném kupujícím do virtuálního nákupního košíku. Elektronický systém internetového obchodu provází kupujícího postupně až  k úspěšnému dokončení objednávky. První krok objednávky, která se v nákupním košíku aktivuje pomocí tlačítka „OBJEDNAT“, umožňuje zákazníkovi výběr způsobu dodání zboží (zaslání nebo vlastní odběr), dále způsob platby (dobírkou, hotově, platební kartou nebo bankovním převodem v závislosti na zákaznickém profilu a zvoleném způsobu dodání zboží), způsob expedice (okamžité dodání zboží skladem a následné dodání zbytku objednávky po naskladnění, nebo dodávka kompletní objednávky). Registrovaný zákazník může v této fázi změnit kontaktní údaje, neregistrovaný je musí zadat k objednávce. Před dokončením objednacího procesu může kupující opravit již zadané údaje stisknutím tlačítka „ZPĚT DO KOŠÍKU“, tedy před závazným po- tvrzením objednávky má kupující právo měnit požadované zboží, jeho množství, dopravu i způsob úhrady. Kupní smlouva je uzavřena odesláním vyplněné objednávky kupujícím a přijetím objednávky ze strany prodávajícího. E-hop www.HDT.cz potvrdí odeslání objednávky prodávajícímu pomocí automatického emailu (rekapitulace objednávky). Prodávající potvrdí přijetí objed- návky automatickou elektronickou zprávou na e-mail, který kupující v objednávce uvedl, při uzavření prodejního dokladu (fak- tury). Přílohou potvrzujícího e-mailu je uzavřená kupní smlouva (daňový doklad), odkaz na tyto VOP, formulář na odstoupení od smlouvy a reklamační řád. Potvrzujícím e-mailem e-shopu však prodávající nikterak nedeklaruje dostupnost objednaného zboží, nýbrž pouze dává kupujícímu na vědomí, že objednávku přijal ke zpracování do IS. Kupní smlouva je tedy uzavřena v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím do informačního systému, resp. potvrzením prodejního dokladu.

Uzavřená kupní smlouva bude u prodávajícího uložena v elektronické podobě v jeho IS. Vzhledem ke skutečnosti, že jedno vyhotovení kupní smlouvy je vždy kupujícímu předáno v souladu s ust. čl. II. odst. 2 těchto VOP, slouží uložená kupní smlouva u prodávajícího výhradně pro potřeby prodávajícího a kupujícímu nebude dále zpřístupněna. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Smlouva (prodejní doklad) se vystavuje výhradně v elektronické podobě, na vyžádání zajistí prodávající fyzický doklad.

Kupní cena

Kupující je v souladu s ust. § 2118 Obč.Z. povinen zaplatit kupní cenu. Kupní cena zboží je uvedena na webových stránkách pro- dávajícího, a to vždy v korunách českých, kupní MO cena je uvedená vč. DPH a PHE. Všechny ceny jsou na webu www.HDT.cz také ke stažení v elektronických cenících v sekci „Ke stažení“.

Kupující je povinen spolu s kupní cenou zaplatit též náklady na dodání zboží. V souladu s ust. § 1811 odst. 2 písm. e) Obč.Z. jsou náklady na dopravu zboží uvedeny na webových stránkách www.hdt.cz a to v rámci výběru způsobu dopravy v objednávce     a v sekci „Poprvé na HDT.cz“.

Kupující má právo před uzavřením kupní smlouvy provést volbu způsobu placení kupní ceny. Kupující je podle své volby povinen plnit kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u ČSOB, a.s., č. ú. 160378635/0300, hotově tzv. na dobírku, hotově v případě osobního převzetí v sídle prodávající, nebo prostřednictvím platební karty kupujícího. V přípa- dě plnění kupní ceny tzv. na dobírku je kupující povinen plnit kupní cenu k rukám doručujícího přepravce před převzetím zboží. V případě plnění kupní ceny bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího je kupující povinen zaplatit kupní cenu do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokyny k provedení platby převodem jsou uvedeny na konci sjednávacího procesu v rekapitulaci objednávky v e-shopu (variabilní symbol, číslo bankovního účtu), kupující si je také může vyžádat elektronickou zprávou a nechat zaslat na zadaný e-mail v objednávce. V případě plnění kupní ceny bezhotovostním převodem nebo prostřednictvím platební karty kupujícího odešle prodávající kupujícímu zakoupené zboží až poté, co na výše uvedený bankovní účet bude připsána celá kupní cena včetně nákladů na přepravu. V případě plnění kupní ceny hotově při osobním převzetí je kupující povinen plnit kupní cenu při převzetí zboží.

Pro případ, že se kupující dostane s plněním kupní ceny do prodlení, je kupující povinen podle ust. § 2048 an. Obč.Z. zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky a to za každý, byť jen započatý den, pro který prodlení kupujícího trvá. Plněním smluvní pokuty nezaniká nárok prodávajícímu na náhradu škodu v plné výši.

Prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny po dobu delší než 15 dní se ve smyslu ust. § 2002 Obč.Z. považuje za podstatné porušení kupní smlouvy opravňující prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit.

Ve smyslu ust. § 2132 Obč.Z. platí, že vlastnické právo na kupujícího přejde teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 1. Práva a povinnosti

Prodávající je povinen kupujícímu v přiměřené lhůtě odevzdat zboží a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo. Přiměřenou lhůtu je nutné určit zejména s přihlédnutím k tomu, zda se objednané zboží v době uzavření kupní smlouvy nachází ve skladu prodávajícího, či zda je objednané zboží nutné nejprve objednat.

Objednané zboží je prodávající povinen kupujícímu odevzdat podle volby projevené kupujícím při uzavírání kupní smlouvy, resp. při vyplňování elektronické objednávky, a to:

 • v případě osobního převzetí v sídle prodávajícího na adrese Botanická 238/3, 362 63 Dalovice

 • prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím na území ČR Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit za to kupní cenu.

Pro případ, že kupující ve smyslu ust. § 2159 odst. 2 Obč.Z. nepřevezme zboží, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění tako- vého zboží ve výši 300,- Kč za každý byť jen započatý den úschovy. Prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než 10 dní se ve smyslu ust. § 2002 Obč.Z. považuje za podstatné porušení kupní smlouvy opravňující prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že kupující nebyl spokojen s vyřízením jeho objednávky, resp. v případě, kdy kupující má za to, že prodávající narušil svým jednáním práva kupujícího, je kupující oprávněn obrátit ve smyslu ust. § 1820 odst. 1. písm. j) Obč.Z. na prodávajícího se stížností. Prodávající vyřizuje stížnosti kupujícího ve lhůtě do 60 dnů. O vyřízení stížnosti a případně o přijatých opatřeních vyrozumí prodávající kupujícího e-mailem nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Toto ustanovení se nedotýká povinností prodávajícího a zákonných lhůt uvedených v ust. § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kupující je oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a v souladu se zákonem č. 64/1986 Sb., o České ob- chodní inspekci obracet se stížnostmi též na Českou obchodní inspekci.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to mož- né, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V případě doručování zboží prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím je kupující povinen při dodání zboží zásilku překontrolovat (např. počet balíků, poškození krabice, poškození zboží). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je doporučeno poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Je-li zásilka poškozená, musí kupující sepsat s dopravcem škodní protokol, ve kterém bude poškození zásilky podrobně popsáno a protokol následně zaslat k rukám prodávajícího. Nedodržení tohoto postupu však kupujícího bez dalšího nezbavuje práv z vadného plnění.

Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad či reklamovat zboží osobně v sídle prodávajícího, tj. obchodní společnosti HDT impex, s.r.o., IČ: 252 36 431, na adrese Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, nebo písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb rovněž na adrese obchodní společnosti HDT impex, s.r.o., IČ: 252 36 431, Botanická 238/3, 362 63 Dalovice. Byla-li kupujícímu po- skytnuta záruka a byla-li v potvrzení podle ust. § 2166 Obč.Z. uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího, nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je k provedení opravy určen.

Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad či reklamovat zboží přímo v e-shopu www.HDT.cz, a to prostřednictvím i-reklamace. Služba je poskytována výhradně registrovaným zákazníkům e-shopu. Modul i-reklamace je součástí osobního menu zákazníka, nebo má odkaz v zápatí webu. Po přihlášení registrovaného zákazníka se mu v modulu i-reklamace zobrazí mimo jiné přehled jeho faktur, vybere odpovídající a v detailu u reklamovaného zboží stiskne tlačítko REKLAMACE. Z prodejního dokladu se pře- nesou kontaktní a prodejní údaje, zákazník podrobně popíše závadu. Odeslání reklamace do IS prodávajícího potvrdí kupující aktivací tlačítka POTVRDIT. Po automatickém přijetí reklamace prodávajícím se vygeneruje informační email, který na elektro- nickou adresu uvedenou kupujícím zašle číslo jeho reklamace. Kupující neprodleně zašle nebo zaveze na adresu prodávajícího reklamované zboží v odpovídajícím balení a zřetelně označí zásilku číslem reklamace z emailu. Následně může sledovat průběh reklamace ve svém osobním menu na webu www.HDT.cz po přihlášení registrovaného uživatele.

Při uplatňování práv z vadného plnění, či při reklamaci zakoupeného zboží prodávající doporučuje podrobně popsat vadu zboží, uvést číslo objednávky, identifikaci kupujícího, a spolu s notifikací vady též prodávajícímu předat zboží za účelem posouzení vady. Zboží lze prodávajícímu předat buď osobně v sídle obchodní společnosti (Botanická 238/3, 362 63 Dalovice), nebo jej zaslat na adresu prodávajícího - HDT impex, s.r.o., IČ: 252 36 431, Botanická 238/3, 362 63 Dalovice.

Za účelem úspěšného uplatnění práv z vadného plnění kupujícím, resp. za účelem prokázání, že zboží bylo zakoupeno od pro- dávajícího, prodávající doporučuje při uplatňování těchto práv vždy doložit daňový doklad vystavený prodávajícím za zboží.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včet- ně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího    a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodáva- jícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@hdt.cz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlou- vy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude sou- hlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal. Prodá- vající si vyhrazuje právo na technickou kontrolu zboží před odesláním peněžních prostředků kupujícímu. V souladu s ust. § 1820 odst. 1. písm. g) Obč.Z. kupující nese náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a pokyny v návodu k použití.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vráce- ním zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstou- pení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstou- pení od smlouvy

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů

 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.hdt.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „momentálně nedostupné“ v případě, že zbo- ží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 1. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti kupní smlouvou či těmito VOP výslovně neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Po  prostudování  těchto VOP je  kupující na důkaz  souhlasu s jejich obsahem  oprávněn projevit svojí vůli  být kupní smlouvou a těmito VOP vázán kliknutím na zaškrtávací políčko (checkbox) „Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami HDT impex s.r.o.“.

V souladu s ust. § 564 Obč.Z. platí, že vznik, změna či zánik právních následků zamýšlených kupní smlouvou a těmito VOP může být činěna toliko a výhradně jen v písemné formě. Jednání v jakékoli jiné formě nezakládá mezi stranami právních následků.

Podle ust. čl. III. odst. 1 nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu roz- hodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) platí, že veškeré právní vztahy plynoucí z kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@hdt.cz. Informaci o vyřízení stíž- nosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své pů- sobnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Ob- jednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvede- nou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10. března 2014.